O Mládeži SČK

Mládež Slovenského Červeného kríža je hnutie detí a mládeže v Slovenskom Červenom kríži.

Činnosť Mládeže SČK sa riadi základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, prijatými na XX. Medzinárodnej konferencii Červeného kríža v roku 1965 vo Viedni: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť. 

Mládež SČK je osobitná organizačná jednotka Slovenského Červeného kríža (čl. VIII ods. 3 Stanov SČK), ktorá sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SČK. 

Mládež SČK pri príprave a realizácii príslušných programov spolupracuje s Komisiou mládeže Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a  Červeného polmesiaca, s organizáciami mládeže iných národných spoločností  Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ako aj s inými mládežníckymi organizáciami doma i v zahraničí.

 

Poslanie

Poslaním Mládeže Slovenského Červeného kríža je združovať deti a mládež v rámci hnutia Červeného kríža na Slovensku a vytvoriť jej priestor a podmienky pre dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí.

 

Naše ciele a úlohy

Mládež SČK má za cieľ:

  • pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,
  • umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní vlastných programov v duchu základných princípov Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
  • pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.

Vzhľadom na všeobecnú orientáciu na potreby spoločnosti sú hlavnými úlohami Mládeže SČK

  • získavanie mladých ľudí pre vstup za členov SČK,
  • rozvoj osobnej zodpovednosti za život a zdravie,
  • rozvoj sociálneho cítenia a konania,
  • prehĺbenie porozumenia medzi ľuďmi a spolupráce medzi národmi.

zdroj: MládežSČK