Štatút Mládeže SČK

Najvyššia rada Slovenského Červeného kríža vydáva podľa článku XI ods. 3 Stanov Slovenského Červeného kríža tento Štatút Mládeže Slovenského Červeného kríža.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.   Mládež Slovenského Červeného kríža (ďalej aj len Mládež SČK) je hnutie detí a mládeže v Slovenskom Červenom kríži (ďalej aj len „SČK“).

2.   Činnosť Mládeže SČK sa riadi základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, prijatými na XX. Medzinárodnej konferencii Červeného kríža v roku 1965 vo Viedni: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť.

3.   Mládež SČK je osobitná organizačná jednotka SČK (čl. VIII ods. 3 Stanov SČK), ktorá sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SČK.

 

Článok 2

Ciele a úlohy Mládeže SČK

1.   Vychádzajúc zo záverov XVII. Medzinárodnej konferencie Červeného kríža v Štokholme v roku 1948 a XXVI. Medzinárodnej konferencie Červeného kríža v Budapešti v roku 1991, Mládež SČK má za cieľ

a)    pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,

b)    umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní vlastných programov v duchu základných princípov Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,

c)     pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.

2.     Vzhľadom na všeobecnú orientáciu na potreby spoločnosti sú hlavnými úlohami Mládeže SČK

a)     získavanie mladých ľudí pre vstup za členov SČK,

b)     rozvoj osobnej zodpovednosti za život a zdravie,

c)      rozvoj sociálneho cítenia a konania,

d)      prehĺbenie porozumenia medzi ľuďmi a spolupráce medzi národmi.

3.   Tieto úlohy plní Mládež SČK najmä tým, že využíva iniciatívu a nápady svojich členov pri príprave a realizácii príslušných programov.

4.   Mládež SČK pri príprave a realizácii príslušných programov spolupracuje s Komisiou mládeže Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, s organizáciami mládeže iných národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ako aj s inými mládežníckymi organizáciami doma i v zahraničí.

 

Článok 3

Členstvo v hnutí Mládeže SČK

1.   Členstvo v hnutí Mládeže SČK je dobrovoľné. Členovia Mládeže SČK (ďalej aj len „členovia mládeže“) vzájomne spolupracujú bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnosť, štátnu príslušnosť, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie.

2.   Členom mládeže sa môže stať každá fyzická osoba vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 25 rokov, ktorá súhlasí s humánnym poslaním Mládeže SČK a chce sa podieľať na jej činnosti.

3.    Členstvo vzniká registráciou. Registráciu vykoná predseda alebo vedúci Skupiny Mládeže SČK (ďalej aj len „skupina mládeže“), ktorému uchádzač o členstvo podá písomnú prihlášku. Ak je uchádzač mladší ako 15 rokov, podanie prihlášky vyžaduje súhlas zákonného zástupcu uchádzača. Registrácia sa vykoná ku dňu podania prihlášky. Ak uchádzač nespĺňa podmienky ustanovené zákonom o SČK, stanovami SČK a  týmto štatútom, registrácia sa nevykoná. Uchádzač môže požiadať, aby rozhodnutie o nevykonaní registrácie preskúmalo zhromaždenie členov skupiny mládeže, ak aspoň nadpolovičnú väčšinu jej členov tvoria členovia starší ako 15 rokov. V opačnom prípade môže uchádzač požiadať, aby rozhodnutie o nevykonaní registrácie preskúmala miestne príslušná Územná rada Mládeže SČK (ďalej aj len „územná rada mládeže“).

4.     V prípade rozhodnutia o zamietnutí registrácie zhromaždením skupiny mládeže sa uchádzač môže odvolať na územnú radu mládeže. V prípade rozhodnutia o zamietnutí registrácie územnou radou mládeže sa môže uchádzač odvolať na Prezídium Mládeže SČK (ďalej aj len „prezídium mládeže“).

5.     Po dovŕšení 25 rokov sa člen mládeže stáva členom miestneho spolku SČK alebo individuálnym členom SČK, ak sa nerozhodne členstvo v SČK ukončiť. V prípade, že má člen mládeže predĺžené členstvo po dovŕšení 25 rokov, členom miestneho spolku SČK alebo individuálnym členom SČK sa stáva po ukončení členstva v hnutí Mládeže SČK, ak sa nerozhodne členstvo v SČK ukončiť.

6.     Členstvo v hnutí Mládeže SČK zaniká vystúpením člena, zrušením členstva, úmrtím alebo vyhlásením osoby za mŕtvu.

7.     Rozhodnutie o vystúpení člen mládeže písomne oznámi skupine mládeže, v ktorej je registrovaný. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení.

8.     Zrušiť členstvo možno členovi mládeže, ktorý

a)     hrubým spôsobom alebo opakovane poruší zákon o SČK, stanovy SČK alebo tento štatút, najmä zneužije znak alebo názov SČK alebo poškodí dobré meno SČK alebo Mládeže SČK,

b)    opakovane neplní povinnosti člena mládeže, hoci na ich neplnenie bol písomne upozornený a zároveň bol upozornený na možnosť zrušenia členstva,

c)     neplatí členské príspevky najmenej dva roky za sebou.

9.     O zrušení členstva rozhoduje zhromaždenie členov skupiny mládeže, v ktorej je člen registrovaný, ak aspoň nadpolovičnú väčšinu jej členov tvoria členovia starší ako 15 rokov. V opačnom prípade o zrušení členstva rozhoduje miestne príslušná územná rada mládeže. Ak zhromaždenie členov skupiny mládeže (miestne príslušná územná rada mládeže) členstvo nezruší, hoci sú na to dôvody, o zrušení členstva môže rozhodnúť miestne príslušná územná rada mládeže (prezídium mládeže). Ak územná rada mládeže nie je uznášania schopná a členstvo z tohto dôvodu nezruší, o zrušení členstva môže rozhodnúť prezídium mládeže.

10.  Proti rozhodnutiu o zrušení členstva sa člen mládeže môže odvolať. Ak o zrušení členstva rozhodlo zhromaždenie členov skupiny mládeže, odvolanie preskúma miestne príslušná územná rada mládeže. Ak o zrušení členstva rozhodla územná rada mládeže, odvolanie preskúma prezídium mládeže.

11.  Osobám, ktoré sa mimoriadne významne zaslúžili o rozvoj alebo dobré meno Mládeže SČK, môže Rada mládeže SČK (ďalej aj len „rada mládeže“) na návrh územnej rady mládeže udeliť čestné členstvo. Čestný člen je povinný dodržiavať základné princípy Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Má právo zúčastňovať sa aktivít a zasadnutí orgánov Mládeže SČK bez práva hlasovať, voliť a byť volený.

 

Článok 4

Práva člena Mládeže SČK

Člen mládeže má právo:

a)     slobodne sa rozhodnúť, v ktorej skupine mládeže chce byť organizovaný,

b)     podieľať sa na plnení úloh Mládeže SČK a na tento účel využívať v nevyhnutnom rozsahu majetok SČK,

c)     zúčastňovať sa rokovaní orgánov Mládeže SČK, ktorých je členom,

d)     hlasovať a voliť, okrem čestných členov,

e)     byť volený do orgánov Mládeže SČK, ak dovŕšil 15 rokov, okrem vedúcich skupín mládeže a čestných členov,

f)      slobodne prejavovať názory na činnosť Mládeže SČK a SČK, obracať sa s návrhmi, požiadavkami, sťažnosťami na všetky orgány Mládeže SČK a SČK a žiadať odpoveď,

g)     požadovať ochranu, pomoc a podporu v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,

h)     nosiť odznak SČK a Mládeže SČK, vyznamenania SČK a pri organizovaných akciách a podujatiach súvisiacich s činnosťou aj uniformu SČK, prípadne Mládeže SČK.

 

Článok 5

Povinnosti člena Mládeže SČK

Člen mládeže je povinný

a)     poznať a riadiť sa stanovami SČK, týmto štatútom a chrániť znak, názov a dobré meno SČK, jeho jednotu a vnútornú demokraciu,

b)     podľa svojich schopností a možností zúčastňovať sa na činnosti skupiny mládeže a voleného orgánu, ktorého je členom,

c)     rešpektovať rozhodnutia orgánov SČK, plniť úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie a uložené úlohy, ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SČK,

d)     platiť členské príspevky,

e)     chrániť majetok SČK a po ukončení členstva odovzdať zapožičaný majetok orgánu, ktorý mu ho zapožičal.

 

Článok 6

Skupina Mládeže SČK

1.   Základnou organizačnou zložkou Mládeže SČK je skupina mládeže. Minimálny počet členov skupiny mládeže je päť. Členovia skupiny mládeže si na zakladajúcom zhromaždení volia predsedu a podpredsedu a poverujú funkciou pokladníka osobu staršiu ako 18 rokov.

2.   Najvyšším orgánom skupiny mládeže je zhromaždenie členov, ktoré zvoláva predseda, prípadne podpredseda (vedúci) podľa potreby, najmenej raz ročne.

3.   Zhromaždenie členov skupiny mládeže prerokúva základné otázky činnosti, najmä

a)   schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie a správu o činnosti za predchádzajúce obdobie,

b)   volí svojho predsedu a podpredsedu a poveruje funkciou pokladníka osobu staršiu ako 18 rokov

4.   Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a pokladníka skupiny mládeže je dvojročné.

5.   Skupiny mládeže sú povinné registrovať sa na miestne príslušnom územnom spolku SČK. Skupina mládeže vzniká dňom registrácie a zaniká dňom zrušenia registrácie.

6.   Ak skupiny mládeže tvoria len deti a mládež mladší ako 15 rokov, vedie ich osoba staršia ako 18 rokov - vedúci. Vedúceho skupiny mládeže do funkcie ustanovuje územná rada mládeže. Vedúci je zároveň zástupcom skupiny v územnej rade mládeže.

7.   Vedúci skupiny mládeže

a)   je členom SČK (člen miestneho spolku SČK alebo individuálny člen SČK),

b)   na zasadnutiach územnej rady mládeže ma právo hlasovať a voliť, nie však byť volený do orgánov Mládeže SČK,

c)    na zasadnutiach rady mládeže ma právo hlasovať a voliť, nie však byť volený do orgánov Mládeže SČK

8.    V záujme efektívnejšieho plnenia úloh sa skupiny mládeže môžu zlučovať. Na zlúčenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov zlučovaných skupín mládeže. Ak klesne počet členov skupiny pod päť, je zhromaždenie členov skupiny mládeže povinné rozhodnúť o zlúčení s inou skupinou alebo o svojom zániku.

9.    Skupina mládeže zaniká

a)    na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny zhromaždenia členov skupiny mládeže,

b)    na základe rozhodnutia územnej rady mládeže, ak je činnosť skupiny mládeže v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi SČK. Ak územnú radu mládeže tvorí len jedna skupina mládeže, rozhodnúť môže prezídium mládeže.

 

Článok 7

Územná rada Mládeže SČK

1.      Územná rada mládeže je vyšším orgánom Mládeže SČK zloženým z predsedov, prípadne podpredsedov alebo vedúcich skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK. Územná rada mládeže má rovnakú územnú pôsobnosť ako územný spolok SČK. Počet členov územnej rady mládeže je minimálne päť, pričom každá skupina mládeže má v územnej rade rovnaký počet zástupcov. Úlohou územnej rady mládeže je koordinovať činnosti skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK.

2.      Územná rada mládeže volí

a)      na funkčné obdobie dvoch rokov predsedu, podpredsedu a poveruje funkciou pokladníka osobu staršiu ako 18 rokov,

b)      na funkčné obdobie dvoch rokov zástupcu do Územnej rady SČK (čl. XXIV ods.1 stanov SČK),

c)      na funkčné obdobie štyroch rokov delegáta na Snem územného spolku SČK na zasadnutí pred jeho konaním (čl. XXIII ods.1 stanov SČK).

3.      Územná rada mládeže rokuje najmenej jedenkrát ročne. Zvoláva ju predseda, prípadne podpredseda z vlastného rozhodnutia alebo na žiadosť minimálne jednej tretiny členov územnej rady mládeže.

4.      V prípade, že je územná rada mládeže tvorená len vedúcimi skupín mládeže, stretnutie sa uskutoční najmenej jedenkrát ročne. Stretnutie zvoláva jeden z vedúcich skupín mládeže po dohode s ostatnými členmi alebo na žiadosť minimálne jednej tretiny vedúcich skupín mládeže.

5.      Ak je územná rada mládeže tvorená len vedúcimi skupín mládeže, na zasadnutie rady mládeže uznesením delegujú spomedzi seba zástupcu.

6.      Územná rada mládeže prerokúva správu o činnosti Mládeže SČK vo svojej územnej pôsobnosti za predchádzajúce obdobie a schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie.

7.      Územná rada mládeže môže v prípade porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov SČK rozhodnúť o zrušení registrácie skupiny mládeže. V prípade, že územnú radu mládeže tvorí len jedna skupina mládeže, rozhodnúť môže prezídium mládeže.

8.      Územná rada mládeže vo svojej činnosti úzko spolupracuje so zamestnancami územného spolku SČK a s Územnou radou SČK.

9.      Územná rada mládeže môže svojím uznesením predĺžiť členstvo členovi mládeže, ktorý dovŕši 25 rokov, najviac však na 2 roky.

10.    Územná rada mládeže môže predložiť Územnej rade SČK návrh na ocenenia za celoživotný výkon dobrovoľnej služby v prospech humanity, tak ako ich uvádza článok XXXV stanov SČK.

11.    Predseda územnej rady mládeže vystupuje v mene Mládeže SČK daného územia, podporuje a koordinuje činnosť skupín mládeže na danom území. Za svoju činnosť zodpovedá územnej rade mládeže. Informuje územnú radu mládeže o činnosti skupín mládeže na danom území a o uzneseniach vyšších volených orgánov Mládeže SČK. Predseda pravidelne informuje Územnú radu SČK a prezídium mládeže o činnosti územnej rady mládeže.

 

Článok 8

Rada Mládeže SČK

1.     Najvyšším orgánom Mládeže SČK je rada mládeže, ktorá je tvorená predsedami územných rád mládeže a členmi prezídia mládeže. Územnú radu môže vo výnimočných prípadoch zastupovať podpredseda, iný delegovaný člen alebo vedúci skupiny mládeže. Za každú územnú radu mládeže ma právo hlasovať a voliť len jeden zástupca. Na zasadnutia rady mládeže sú prizývaní predsedovia pracovných skupín a poverený zamestnanec Ústredného sekretariátu SČK.

2.     Rada mládeže na svojom zhromaždení volí

a)     na funkčné obdobie dvoch rokov prezídium mládeže v zložení prezident, prvý viceprezident, druhý viceprezident  a ďalší dvaja členovia prezídia mládeže,

b)     na funkčné obdobie štyroch rokov jedného delegáta na snem SČK a jeho náhradníka na zasadnutí pred jeho konaním (čl. XV ods.1 stanov SČK),

c)     na funkčné obdobie dvoch rokov zástupcu do Najvyššej rady SČK a jeho náhradníka (čl. XVI ods.2 stanov SČK).

3.     Radu mládeže zvoláva prezídium mládeže najmenej dvakrát ročne z vlastného rozhodnutia alebo na žiadosť minimálne jednej tretiny členov rady mládeže. Rada mládeže sa spravidla zvoláva pred zasadnutím Najvyššej rady SČK.

4.     Rada mládeže

a)     schvaľuje správu o činnosti Mládeže SČK,

b)     schvaľuje správu o hospodárení Mládeže SČK,

c)      určuje stratégiu činnosti a hlavné úlohy na nasledujúce obdobie,

d)     schvaľuje činnosť prezídia mládeže,

e)     predkladá ústrednému sekretariátu návrh rozpočtu prezídia mládeže a rady mládeže.

5.     Rada mládeže môže navrhovať kandidátov na funkciu prezidenta SČK (čl. XVIII ods.2 stanov SČK), viceprezidenta SČK (čl. XX ods.1 stanov SČK) a predsedu kontrolnej rady SČK a členov kontrolnej rady SČK (čl. XXII ods.1 stanov SČK).

6.     Rada mládeže navrhuje zmeny a doplnky Štatútu Mládeže SČK a predkladá ich na schválenie Najvyššej rade SČK prostredníctvom svojho zástupcu.

7.     Rada mládeže môže udeliť čestné členstvo Mládeže SČK.

8.     Rada mládeže zabezpečuje plnenie uznesení, ktoré Mládeži SČK ako osobitnej organizačnej jednotke SČK uloží Najvyššia rada SČK.

9.     Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina delegátov na zasadnutí rady mládeže, zvolá sa náhradná schôdza s minimálnym počtom 11 delegátov, ktorí rozhodujú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Toto ustanovenie obsahuje pozvánka na riadne zasadnutie.

 

Článok 9

Prezídium Mládeže SČK

1.     Prezídium mládeže je stály výkonný orgán Mládeže SČK. Tvoria ho prezident a dvaja viceprezidenti Mládeže SČK a ďalší dvaja členovia zvolení radou mládeže.

2.     Prezídium  mládeže zabezpečuje plnenie uznesení rady mládeže. Prezídium riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť územných rád mládeže. Stretáva sa podľa potreby. Zasadnutia prezídia zvoláva prezident Mládeže SČK (ďalej aj len „prezident mládeže“). Prezídium za svoju činnosť zodpovedá rade mládeže.

3.     Na zasadnutie prezídia mládeže je spravidla prizývaný aj zamestnanec SČK poverený generálnym sekretárom SČK.

4.     O naliehavých veciach, ktoré patria do pôsobnosti rady mládeže a ktoré neznesú odklad, môže operatívne rozhodnúť prezídium mládeže. O tomto rozhodnutí informuje na najbližšom zasadnutí radu mládeže, ktorá rozhodnutie prezídia zruší, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi SČK.

5.     Prezídium mládeže môže vydávať metodiku k činnosti Mládeže SČK, ktorá slúži na jej efektívnejšie a jednotné fungovanie. Prezídium vydanie metodiky konzultuje prostredníctvom prezidenta mládeže s ústredným sekretariátom.

 

Článok 10

Prezident Mládeže SČK

1.     Reprezentantom a zástupcom Mládeže SČK navonok a v styku so zahraničím je prezident mládeže. Ak nemôže plniť svoje povinnosti, v plnom rozsahu ho zastupuje jeden z viceprezidentov Mládeže SČK, ktorého na zastupovanie určí prezident mládeže.

 

Článok 11

Poradné orgány Mládeže SČK

1.     Prezídium mládeže môže z členov mládeže alebo odborníkov ustanovovať pracovné skupiny k jednotlivým programom a projektom Mládeže SČK ako poradné orgány.

2.     Na čele pracovnej skupiny je predseda pracovnej skupiny. Menuje a odvoláva ho prezídium mládeže.

3.     Predseda pracovnej skupiny riadi a koordinuje činnosť pracovnej skupiny. Na zasadnutia prezídia mládeže je prizývaný podľa potreby s poradným hlasom.

4.     Zasadnutia pracovnej skupiny zvoláva jej predseda podľa potreby. Predseda pracovnej skupiny zodpovedá za činnosť pracovnej skupiny prezídiu mládeže.

 

Článok 12

Práca s deťmi a mládežou

1.     Prácu s deťmi a mládežou na úrovni územných spolkov SČK organizuje a zabezpečuje územná rada mládeže. Túto prácu pomáhajú územnej rade mládeže zabezpečovať a usmerňovať i zamestnanci územného spolku SČK. Pri svojej činnosti využívajú materiálne a technické prostriedky SČK.

2.     Na úrovni ústredného sekretariátu prácu s deťmi a mládežou vykonáva zamestnanec, ktorého po prerokovaní s prezidentom mládeže poverí generálny sekretár SČK.

3.     Zamestnanci SČK poverení prácou s deťmi a mládežou sú spravidla prizývaní na rokovania územnej rady mládeže, prezídia mládeže a rady mládeže s poradným hlasom.

 

Článok 13

Zásady rozhodovania

1.     Členovia mládeže môžu vyjadrovať svoju vôľu priamo na zhromaždeniach skupiny mládeže alebo prostredníctvom svojich zástupcov vo vyšších orgánoch Mládeže SČK a SČK. Uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

2.     Rozhodovanie volených orgánov Mládeže SČK je podmienené účasťou nadpolovičnej väčšiny členov/ delegátov. Uznesenie  je  prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov/delegátov.

3.     Vedúci skupín mládeže, ktorí zastupujú skupiny mládeže na územnej rade mládeže, alebo územnú radu mládeže na zasadnutí rady mládeže, majú právo hlasovať.

4.     Čestní členovia nemajú právo hlasovať.

5.     Uznesenia, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom SČK, orgán vyššieho stupňa zruší.

 

Článok 14

Zásady volieb

1.     Každý člen mládeže, ktorý dovŕšil 15 rokov, má právo kandidovať, voliť a byť volený do orgánov Mládeže SČK. Za prezidenta a viceprezidentov mládeže, ako aj do funkcií s hmotnou zodpovednosťou môžu byť volení členovia mládeže, ktorí dovŕšili 18 rokov.  

2.     Vedúci skupín mládeže, ktorí zastupujú skupiny mládeže v územnej rade, alebo územnú radu na rade mládeže, majú právo voliť, nie však byť volení.

3.     Funkčné obdobie všetkých volených orgánov Mládeže SČK je dva roky s výnimkou delegáta na Snem územného spolku SČK,  Snem SČK a náhradníka delegáta na snem SČK. Funkčné obdobie končí zvolením nových orgánov.

4.     Výkon funkcie vo volenom orgáne je možné ukončiť i počas funkčného obdobia, a to

a)     vzdaním sa funkcie,

b)     odvolaním z funkcie,

c)     uskutočnením nových volieb,

d)    zánikom členstva v Mládeži SČK (čl. 3 ods. 8)

5.    Uvoľnené miesta možno obsadiť voľbou alebo kooptovaním, a to podľa rozhodnutia orgánu, ktorého sa voľba alebo kooptácia týka. Kooptovať možno najviac 20% uvoľnených miest v príslušnom orgáne. Kooptovať možno do všetkých orgánov Mládeže SČK.

6.    Ak sa počas funkčného obdobia uvoľní funkcia predsedu skupiny mládeže alebo predsedu územnej rady mládež, túto funkciu vykonáva podpredseda. Ak sa počas funkčného obdobia uvoľní funkcia prezidenta  mládeže, do najbližších volieb vykonáva túto funkciu prvý viceprezident Mládeže SČK.

7.    Volené orgány sa zodpovedajú tomu, kto ich zvolil.

 

Článok 15

Hospodárenie Mládeže SČK

1.     Mládež SČK ma právo užívať zverený majetok SČK na plnenie svojich úloh a rozvoj hnutia detí a mládeže v Slovenskom Červenom kríži, chrániť ho, hospodáriť s ním účelne a efektívne.

2.     Na krytie nákladov spojených s plnením úloh a rozvojom hnutia Mládeže SČK sa využívajú finančné prostriedky získané z:

a)    členských príspevkov,

b)    štátneho príspevku,

c)    výnosov vlastnej činnosti, 

d)    iných zdrojov.

3.    Plnenie úloh Mládeže SČK na úrovni prezídia mládeže a rady mládeže finančne a materiálovo zabezpečuje ústredný sekretariát. Na úrovni skupín mládeže a územných rád plnenie úloh finančne a materiálovo zabezpečuje miestne príslušný územný spolok.

4.    Rozpočet prezídia mládeže a rady mládeže je súčasťou rozpočtu ústredného sekretariátu. Za prípravu rozpočtu je zodpovedný prezident mládeže, ktorý úzko spolupracuje s ústredným sekretariátom pri jeho príprave. Prezident mládeže predkladá návrh tohto rozpočtu na schválenie rade mládeže. Rozpočet územných rád a skupín mládeže je súčasťou rozpočtu územných spolkov SČK.

5.    V majetkových veciach nemôže prezídium a rada mládeže zaväzovať SČK bez súhlasu ústredného sekretariátu. Skupiny mládeže a územné rady mládeže nemôžu zaväzovať SČK bez súhlasu územného spolku.  
 

Článok 16

KONTROLA ČINNOSTI MLÁDEŽE SČK

1.     Kontrolu činnosti Mládeže SČK vykonávajú kontrolná rada SČK a kontrolná rada územného spolku.

 

Článok 17

Zánik MládeŽe SČK

1.     Mládež SČK zanikne, ak zanikne posledná skupina mládeže.

2.     O zániku Mládeže SČK môže rozhodnúť Snem SČK.

3.     Dňom zániku SČK zaniká i Mládež SČK.

 

Článok 18

Výklad Štatútu

 1.     Záväzný výklad jednotlivých ustanovení štatútu prislúcha prezídiu mládeže v súčinnosti s generálnym sekretárom SČK.

 

Článok 19

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.      Ak tento štatút neupravuje niektoré vzťahy týkajúce sa činnosti Mládeže SČK, na tieto vzťahy sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia Stanov SČK. 

2.      Zrušuje sa Štatút Mládeže SČK schválený Najvyššou radou SČK dňa 19. 3. 2005.

3.      Tento štatút schválila Najvyššia rada SČK dňa 13. 11. 2010 Účinnosť nadobúda 1. januára 2011.